PRIVACYVERKLARING

Om een goede dienstverlening te garanderen is het voor DAYNA PR & Management noodzakelijk om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Denk hierbij aan informatie die wij nodig hebben om contact met u op te kunnen nemen of tot facturatie over te kunnen gaan.

Onder Persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. De meest voor de hand liggende gegevens zijn naam en adresgegevens, maar ook andere gegevens kunnen soms onder de noemer Persoonsgegevens vallen. Wij mogen deze gegevens niet zomaar verwerken. Daarom informeren we u door middel van deze Privacyverklaring welke gegevens wij verwerken en met welk doel.

WIJ VERWERKEN DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS:

 • Naam, Adres en andere contactinformatie;
 • Klantgegevens zoals uw geboortedatum, leeftijd en burgerlijke staat;
 • Uw identificatiegegevens (zoals uw legitimatiebewijs indien van toepassing);
 • International Bank Account Number (IBAN) (indien van toepassing);

DE DOELEN WAARVOOR UW GEGEVENS GEBRUIKT WORDEN:

 • Gegevens gebruiken we voor namelijk om te communiceren;
 • Het verzorgen van de loonadministratie (indien van toepassing);
 • Het verzorgen van de aangiften loonbelasting (incl. sociale lasten);

WETTELIJKE RECHTSGRONDEN VOOR VERWERKING VAN UW GEGEVENS:

Voor het verwerken van uw gegevens hebben wij een wettelijke rechtsgrond nodig. Voor de verwerking van uw Persoonsgegevens gebruiken wij minimaal één van de volgende gronden:

 • Gegevens die nodig zijn voor het sluiten en/of uitvoeren van een arbeidsovereenkomst;
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichting die op ons rust; hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan onze wettelijke zorgplicht of het voldoen aan wettelijke bepalingen.
 • Op grond van uw instemming voor het verwerken van uw Persoonsgegevens voor specifiek doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van de uitvoering van onze diensten of die van een derde. Hierbij maken wij een afweging tussen uw belang en onze eigen belangen. Ons belang betreft voornamelijk de uitvoering van de overeenkomst met u en het onderhouden van onze klantrelatie met u.

OPSLAG EN BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS:

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang en voor zover wij deze gegevens nodig hebben. De gegevens worden in ieder geval bewaard gedurende de looptijd van het relatiecontact of overeenkomst.

Wanneer ons contact of overeenkomst eindigt dan bewaren wij uw gegevens voor een periode van twee jaar. De gegevens die nodig zijn om belastingtechnische redenen bewaren wij voor een periode van zeven jaar. Na deze perioden vernietigen wij uw gegevens.

VERZOEK INZAGE, RECTIFICATIE, OF VERWIJDEREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS:

In het geval dat u, door ons opgeslagen, persoonsgegevens wenst in te zien, aan te passen, over te dragen, of te laten verwijderen, neem dan contact met ons op door een brief te sturen naar Cornelis Drebbelstraat 13, 1222 RX te Hilversum of door een email te sturen naar info@daynapr.nl. Ter verificatie vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs waarop u de Burger Service Nummer onherkenbaar maakt.

Het is mogelijk dat wij niet in alle gevallen uw verzoek tegemoet kan komen. Wanneer dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op door een email te sturen naar info@daynapr.nl. Mochten we er niet samen uitkomen dan kunt u altijd nog een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

DE BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS:

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw Persoonsgegevens te beveiligen.

Mocht er onverwachts iets niet goed gaan met de bescherming van uw Persoonsgegevens, of als wij het vermoeden hebben dat dit het geval is, dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het incident op uw Persoonsgegevens betrekking heeft en voor u een hoog risico inhoudt op inbreuk van uw rechten en vrijheden dan brengen wij u zo snel mogelijk hiervan op de hoogte.

HET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN:

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van ons te leveren product of dienst.

Uw persoonsgegevens worden mogelijk doorgegeven aan de volgende partijen:

 • Externe partijen die uw gegevens onder onze instructies en verantwoordelijkheid verwerken, zoals ICT-dienstverleners;

De externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen heb afgesproken door middel van een verwerkersovereenkomst.

HET GEBRUIK VAN COOKIES:

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst wanneer onze website bezoekt. Met deze cookies kunnen wij informatie over uw bezoek op onze website bijhouden.

Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het bezoek van onze website te kunnen analyseren. Deze informatie wordt alleen door DAYNA PR gebruikt en niet gedeeld met derden.

Wij maken geen gebruik van tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die u tijdens uw gebruik van andere websites kunnen volgen.

Mocht u de cookies willen verwijderen dan kunt u dit handmatig doen in uw browserinstellingen. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat wij aanpassingen aan deze privacyverklaring maken. Op onze website vindt u steeds de meest actuele verklaring. Ik verzoek u dan ook geregeld te kijken voor eventuele wijzigingen.

VRAGEN?

Indien u gebruik wenst te maken van één van uw rechten, of vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen via info@daynapr.nl of telefonisch 06 53 94 18 40